หลักสูตร

  • 29 เมษายน 2564
  • Jatupon
  • 1484 Views

ระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (Bachelor of Economics Program in Business and Managerial Economics)
  2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Bachelor of Public Administration Program in Public  Administration)

ระดับปริญญาโท

  1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ (Master of Economics Program in Managerial and Strategy Economics)