คณะสหวิทยาการ

รศ.อำพน ศรีรักษา
Assoc. Prof.
รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.กานดา ศรอินทร์
Asst. Prof. Dr. Kanda Sorn-in
ผู้ช่วยศาสตราจารย์