คณะสหวิทยาการ

รศ.อำพน ศรีรักษา
Assoc. Prof.
รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.กานดา ศรอินทร์
Asst. Prof. Kanda Sorn-in
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา
Asst. Prof. Chatchai Preecha
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ชลธิชา มะสุใส
Asst. Prof. Chonticha Masusai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์