สาขาวิชานิติศาสตร์

ผศ.ดามร คำไตรย์
Asst. Prof. Damorn Kumtrai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์