สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หัวหน้าสาขาวิชา
อ.ณชยุต จันท์โชติกุล
Mr. Nachayut Chanshotikul
อาจารย์
ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา
Asst. Prof. Chatchai Preecha
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ชลธิชา มะสุใส
Asst. Prof. Chonticha Masusai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.นฤมล ผิวเผื่อน
Asst. Prof. Narumol Piwpuan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.นุชนาฏ ผลเกิด
Asst. Prof. Nutchanat Phonkerd
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.มานพ ศรีอุทธา
Asst. Prof. Manop Sriuttha
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ศุภชัย สมเพ็ชร
Asst. Prof. Supachai Sompech
ผู้ช่วยศาสตราจารย์