สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หัวหน้าสาขาวิชา
อ.ณชยุต จันท์โชติกุล
Mr. Nachayut Chanshotikul
อาจารย์
ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา
Asst. Prof. Dr. Chatchai Preecha
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.มานพ ศรีอุทธา
Asst. Prof. Dr. Manop Sriuttha
ผู้ช่วยศาสตราจารย์