รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย

รศ.ดร.เอื้อมพร ทองกระจาย
Assoc. Prof. Earmporn Thongkrajai

ศศ.ด. พัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต