รศ.จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล

รศ.จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล
Assoc. Prof. Jirawon Tanwattanakul

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต