รศ.อำพน ศรีรักษา

รศ.อำพน ศรีรักษา
Assoc. Prof.

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต