รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์

รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์
Assoc. Prof. Wallapha Ariratana

Ph.D. การบริหารการศึกษา
Mississippi State University
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์