รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
Assoc. Prof. Soiy Anusornteerakul

ศศ.ด. พัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต