รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยม

รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยม
Assoc. Prof. Wirat Jiwyam

D.Tech.Sci. (Aquaculture Technology)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์