รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยม

รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยม
Assoc. Prof. Dr. Wirat Jiwyam

D.Tech.sc เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์