รศ.ดร.พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์

รศ.ดร.พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์
Assoc. Prof. Phongsarun Methakanjanasak

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์