นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง

นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง
Mr. Jeerawat Ngernpoklang

ศษ.ม. การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา