นายละมุณ กั้งจำปา

นายละมุณ กั้งจำปา
Mr. Lamun Kangjumpa

พธ.บ. ปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา