นางสาวอุมาภรณ์ ไชยช่วย

นางสาวอุมาภรณ์ ไชยช่วย
Miss Umaporn Chaichuay

บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา