รศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

รศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
Assoc. Prof. Thanet Wattanakul

Ph.D. เศรษฐศาสตร์
Victoria University
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาสังคมศาสตร์