ผศ.ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์

ผศ.ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์
Asst. Prof. Dr. Nudtha Nithikulworawong

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Aquaculture and aquatic resources management
Asian Institute of Technology
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์