ผศ.ดร.กฤษดา ค้าเจริญ

ผศ.ดร.กฤษดา ค้าเจริญ
Asst. Prof. Kritsda Khajarern

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์