รศ.ภาสกร แสนจันแดง

รศ.ภาสกร แสนจันแดง
Assoc. Prof. Pasakorn Saenjundaeng

วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์