รศ.ภาสกร แสนจันแดง

รศ.ภาสกร แสนจันแดง
Assoc. Prof. Pasakorn Saenjundaeng

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์