ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เครือเนตร

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เครือเนตร
Asst. Prof. Wilailuk Khrueanet

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์