ผศ.ดร.มานพ ศรีอุทธา

ผศ.ดร.มานพ ศรีอุทธา
Asst. Prof. Manop Sriuttha

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์