ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา
Asst. Prof. Dr. Chatchai Preecha

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์