ผศ.ดร.กานดา ศรอินทร์

ผศ.ดร.กานดา ศรอินทร์
Asst. Prof. Kanda Sorn-in

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สารสนเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์