นายชัยโย เนตินนท์

นายชัยโย เนตินนท์
Mr. Chaiyo Netinon

ประถมศึกษา
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม