นายเดชา สุโพธิ์

นายเดชา สุโพธิ์
Mr. Decha Supho

ประถมศึกษา
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม