ผศ.ดร.ธนัญชัย ดาศรี

ผศ.ดร.ธนัญชัย ดาศรี
Asst. Prof. Thananchai Dasri

วท.ด. ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์