นายทรงศักดิ์ ขวัญโพน

นายทรงศักดิ์ ขวัญโพน
Mr. Songsak Khuanpon

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม