อ.ณชยุต จันท์โชติกุล

อ.ณชยุต จันท์โชติกุล
Mr. Nachayut Chanshotikul

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์