อ.ดร.รัตนสุดา ไชยเชษฐ์

อ.ดร.รัตนสุดา ไชยเชษฐ์
Lecturer Rattanasuda Chaiyachate

ปร.ด. การประมง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์