รศ.รักชนก แสงภักดีจิต

รศ.รักชนก แสงภักดีจิต
Assoc. Prof. Rakchanok Saengpakdeejit

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์