ผศ.ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์
Asst. Prof. Nattanin Ueasin

Ph.D. Applied Economics
National Chung Hsing University
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาสังคมศาสตร์