ผศ.ดร.ชลธิชา มะสุใส

ผศ.ดร.ชลธิชา มะสุใส
Asst. Prof. Dr. Chonticha Masusai

Doctor of Philosophy Organic Chemistry
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์