ผศ.ดร.นิภาพร เส็งคำปาน

ผศ.ดร.นิภาพร เส็งคำปาน
Asst. Prof. Nipaporn Sengkhamparn

Ph.D. Chemical, physical and biological features of Okra pectin
Wageningen University
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์