ผศ.ดร.เจษฎา โสตถิปิณฑะ

ผศ.ดร.เจษฎา โสตถิปิณฑะ
Asst. Prof. Jedsada Sodtiphinta

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์