อ.อุมาพร กาฬแสน

อ.อุมาพร กาฬแสน
Miss Umaporn Kalasaen

นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์