อ.คมกฤช ฟองย้อย

อ.คมกฤช ฟองย้อย
Mr. Khomgrit Fong-yoy

นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์