นายบัญชา จิตธรรม

นายบัญชา จิตธรรม
Mr. Bancha Jittham

ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาท่าบ่อ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม