รศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

รศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์
Assoc. Prof. Teerawat Charoenrat

Ph.D. Economics
University of Wollongong
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ