ผศ.สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์

ผศ.สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์
Asst. Prof. Sutthiluck Kwantrairat

วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์