ผศ.ดร.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์

ผศ.ดร.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์
Asst. Prof. Ratchaneegorn Mapanao

Ph.D. Aquaculture
National Pingtung University of Science and Technology
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์