ผศ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม

ผศ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม
Asst. Prof. Natthapon Traiperm

Sport Science Ph.D. Sports Science
University of Innsbruck
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์