นายอุทิตย์ สัสดี

นายอุทิตย์ สัสดี
Mr. Utit Sassadee

ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นจ.หนองคาย
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม