นายพินิตศักดิ์ จันทะพิมพ์

นายพินิตศักดิ์ จันทะพิมพ์
Mr. Pinitsak Jantapim

ประถมศึกษา
โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา (กองการประถมศึกษา) จ.หนองคาย
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม