นางวรรณวิภา ศักดิ์ดาเดช

นางวรรณวิภา ศักดิ์ดาเดช
Mrs. Wanvipa Sakdadech

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้างานงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา
เบอร์ภายใน:49822