ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน

ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน
Asst. Prof. Suntaree Buchitchon

Doctor of Juridical Science Economics and Law
La Trobe University
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์