ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล

ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
Asst. Prof. Natcharee Jirukkakul

Docter of Engineering Food Engineering and Bioprocess Technology
Asian Institute of Technology
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์