อ.ดร.อาภากร สกุลสถาพร

อ.ดร.อาภากร สกุลสถาพร
Lecturer Arpakorn Sakulsathaporn

Ph.D. (Agricultural Biotechnology) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์