รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์

รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์
Assoc. Prof. Patareeya Lasunon

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์