ผศ.ดร.นฤมล ผิวเผื่อน

ผศ.ดร.นฤมล ผิวเผื่อน
Asst. Prof. Narumol Piwpuan

Ph.D. (Bioscience) Plant Biology
University of Aarhus
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์