รศ.ดร.บังอร เหมัง

รศ.ดร.บังอร เหมัง
Assoc. Prof. Bung-orn Hemung

วท.ด. เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์