นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล

นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
Miss Thannicha Pipatdechaworakul

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา